In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Startside
Projekt
Kooperation
Presse
Links
 
 
Aktuelles

PDFUdskriv

AREBJDSPAKKE 2 Hydraulisk model for Vidåsystemet

Oplandets/afstrømningsområdets og fællesvandløbenes beliggenhed hen over grænsen betyder, at en fælles og koordineret vandforvaltning er påkrævet for at imødegå de ændrede klima- og afstrømningsforhold og sikre sikkerhed mod oversvømmelse. En fremsynet planlægning lokalt og regionalt kan på betydende måde imødegå risici. Det er vigtigt at se helhedsorienteret på årsagssammenhænge idet tiltag, der lokalt kan virke forbedrende på sikkerheden mod oversvømmelse kan have ugunstig effekt på et andet sted. Det forudsætter kendskab til de potentielt oversvømmelsestruede områder og risikoniveauet, herunder ikke mindst, når der planlægges ændringer i vandløbssystemet.

I oplandet til Vidå er der på tysk side talrige vand- og jordlaug (Wasser- und Bodenverbände) under teknisk rådgivning af Deich- und Hauptsielverband Südwesthörn-Bongsiel og på dansk side Tønder Kommune, Aabenraa Kommuner og Digelaget for marsken ved Tønder, der forestår vandløbsvedligeholdelsen og -driftsopgaver.

Som grundlaget for en afstemt strategi til imødegåelse af klimaændringerne er der planlagt en hydraulisk modellering af vandløbssystemet for et muliggøre en bæredygtig, fælles og koordineret forvaltning af grænsevandløbene. Arbejdspakken skal bidrage til at samarbejdet mellem tysk og dansk side på vandforvaltningsområdet bevæger sig fra en snævert regelbunden ordning til et fleksibelt samarbejde tilpasset fremtidige udfordringer.

ap2_de

På dansk side blev der i slutningen 1990erne af det daværende Sønderjyllands Amt opstillet en hydrodynamisk beregningsmodel for den nedre del af Vidå med tilløb for at vurdere ådigesikkerheden ved ekstremvandstande. Denne model vil blive videreudviklet og udbygget i nærværende projekt. Dels vil de hidtil anvendte data blive opdateret og data fra tysk side endvidere indarbejdet. Dels vil udviklingstendenser og prognoser for klimaændringer blive inddraget i denne model. Et resultat vil være konkrete udsagn om effekten af digetilbagetrækninger og optimering af reservoirkapacitet – også i naturbeskyttelsessammenhæng (Haasberg Sø). Ved hjælp af modelberegninger kan der gives kvalificerede udsagn om f.eks. reservoirkapaciteten ved ændrede klimaforhold og et stigende havniveaus indflydelse på indvandsforholdene.

I Slesvig-Holsten og Danmark benyttes det samme modelberegningsprogram, ”Mike 11” fra Dansk Hydraulisk Institut DHI. Det muliggør anvendelse af en fælle hydraulisk beregningsmodel på tværs af grænsen, der f.eks. muliggør fælles vurdering af anlægstekniske ændringer. Modellen vil medvirke til et varigt samarbejde og beslutningsstøtte på tværs af grænsen.

Udviklingen af den hydrauliske model og gennemførelsen af forskellige scenarier udføres af DHI Hørsholm og DHI Wasy DHI Hørsholm und DHI Wasy.